ترجمه مقاله

تقریب آکوستیکی

acoustic approximation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تقریبی که در آن به جای معادلات آب‌پویایی‌شناختی/ هیدرودینامیکی غیرخطی گاز از معادلۀ خطی انتشار موج صوتی استفاده می‌شود
ترجمه مقاله