ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعیین محصول

yield determination

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محاسبۀ حجم دارچوب بهره‌برداری‌شده از سطح مشخصی از جنگل، به‌‌صورت سالانه یا در یک دورۀ زمانی مشخص
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ