ترجمه مقاله

تعقیب

pursuit

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آفندی که برای دنبال کردن دشمن یا قطع تماس نیروی درحال‌فرار او طراحی شده و هدف از انجام آن انهدام نیروی دشمن است
ترجمه مقاله