ترجمه مقاله

تعقیب پرواز

flight follow-up

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دنبال کردن مسیر پرواز هواگرد با رادار یا از طریق ترسیم آن
ترجمه مقاله