ترجمه مقاله

تعقیب راداری پرواز

radar flight-following

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دیدبانی و مشاهدۀ فرایند پرواز هواگرد رادارشناخته بر روی رادار سامانۀ ناوبری
ترجمه مقاله