ترجمه مقاله

تعطیلات کوتاه

short holidays/ short holiday, short vacations/ short vacation, short break

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تعطیلاتی که در آن فرد یک تا سه شب یا دو تا چهار روز دور از خانه اقامت کند
ترجمه مقاله