ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعریق نامحسوس

insensible perspiration, transpiration 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

از دست دادن آب به‌صورت بخار از سطوح مرطوب بدن، مانند پوست و درخت نایژه‏ای (bronchial tree)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ