ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعریق محسوس

sensible perspiration

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تعریق ناشی از فعالیت غدد عرق
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ