ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعرض جنسی

sexual assault

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هر نوع تماس یا رفتار جنسی با کسی بدون رضایت او
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ