ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعارض توزیعی

distributive conflict

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تعارض میان افراد جامعه ناشی از چگونگی توزیع، و اینکه چه کسی چه‌ چیز را به چه مقدار به دست می‌آورد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ