ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعادل ‌فازی

phase equilibria

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ارتباط تعادلی بین فازهای مختلف یک مادۀ شیمیایی در فشار و دما و ترکیب‌بندی‌های مختلف
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ