ترجمه مقاله

تسلیم برشی

shear yielding, shear banding

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وارد آوردن تنش بر ماده، فراتر از نقطۀ تسلیم، چنانچه بدون تغییر حجم دچار کج‌ریختی شود
ترجمه مقاله