ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تَرَک‌خوردگی خوردگی ـ تنشی

stress-corrosion cracking, SCC

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ترک‌خوردگی فلز یا آلیاژ براثر فرایندهای هم‌زمان خوردگی و تنش کششی باقی‌مانده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ