ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تَرَک‌خوردگی خوردگی ـ تنشی کلرید

chloride-induced stress-corrosion cracking, CISCC

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی ترکخوردگی خوردگی ـ تنشی ناشی از پیل غلظتی کلرید که در صورت وجود توأمان تنش کششی و محلول کلریدی رخ می‌دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ