ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تَرَک‌خوردگی خوردگی ـ تنشی مرزدانه‌ای

intergranular stress-corrosion cracking, IGSCC

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی ترکخوردگی خوردگی ـ تنشی که در امتداد مرز دانه‌ها پیش میرود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ