ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترمز قدرتی

power brake

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ترمزی ترکیبی که با هوای فشرده یا سامانه‌ای غیردستی کار می‌کند و به‌صورت دستی یا بادی یا برقی واپایش می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ