ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترمزگیری قدرتی

power braking

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روشی برای مهار قطار که در آن، با استفاده از نیروی لوکوموتیو، نیروی کاهندة ناشی از به‌کارگیری ترمز هوا به‌صورت جزئی یا کلی جبران می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ