ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترفیع معنایی

amelioration

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی تغییر معنایی ناظر بر مطلوب‌تر شدن معنا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ