ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترفیعی

ameliorative, meliorative

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مربوط به ترفیع معنایی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ