ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترجیح مصرف‌کننده

consumer preference

واژه‌های مصوب فرهنگستان

استقبال بیشتر مصرف‌کننده از یک محصول تجاری در مقایسه با محصول دیگر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ