ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تراز شیوباد

gradient wind level

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← تراز باد زمین‌گَرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ