ترجمه مقاله

تداخل تقاطعی

intersectional friction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مزاحمت خودروها برای یکدیگر در ناحیة همگرایی مسیرهای عبور در تقاطع
ترجمه مقاله