ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحلیل ردّلرزة مختلط،تحلیل ردّ مختلط

complex-trace analysis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

1. لرزه‌نگاشت مختلط حاصل از ترکیب ردّلرزة حقیقی و تبدیل هیلبرت آن 2. فرمول‌دار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ