ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحلیل الگوی نقطه‌ای،تحلیل پراکنش نقطه‌ای

point-pattern analysis, PPA

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مقایسة نقطه‌های پراکنش مواد فرهنگی با الگوهای تصادفی با‌توجه‌به چگونگی نهشته‌گذاری دست‌ساخته‌ها به روش تحلیل فضایی برای بررسی پراکنش محوطه‌های باستانی و چگونگی ارتباط میان آنها
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ