ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحلیل احتمالاتی خطر زمین‌لرزه

probabilistic seismic, hazard analysis, PSHA, probabilisticearthquake hazard analysis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ارزیابی احتمال افزایش پارامتری از جنبش زمین در طی مدت زمانی معین در ساختگاهی معلوم نیز: ارزیابی احتمالاتی خطر زمین‌لرزه probabilistic seismic hazard assessment
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ