ترجمه مقاله

تجویز رژیم

diet prescription

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تعیین نوع و مقدار و بافت و بسامد خوردن غذا برای یک فرد
ترجمه مقاله