ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجهیزات اصلی

butt rigging

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سامانه‏ای که بافۀ برگشت و بافۀ اصلی را به یکدیگر متصل می‌کند و خِفت‌ها بر روی آن بسته می‌شوند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ