ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجاوزگر

rapist

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شخصی که عمل تجاوز را انجام می‌دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ