ترجمه مقاله

تبار پدرسویی

patrilineal descent,agnate, agnation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تباری که از جانب پدر تعیین می‌شود متـ . پدردودمانی patrilineage
ترجمه مقاله