ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تایر چهارفصل

all-season tyre/ all season tyer

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تایری با رویۀ بادوام و قدرت کشانش‌ مناسب در جاده‌های خیس و خشک که حرکتی نرم و بی‌صدا دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ