ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تایر نو

new tyre

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تایر کارنکرده‌ای که هنوز بر روی رینگ (rim) سوار نشده یا تایر کارکرده‌ای که هنوز روکش نشده است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما