ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاپ‌تاپ

thump

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ارتعاشی تناوبی یا صدایی محسوس که تایر آن را تولید می‌کند و احساس کوبشی هماهنگ با چرخش تایر ایجاد می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ