ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاریخ‌گذاری باستان‌مغناطیسی

archaeomagnetic dating, archaeomagnetic intensity dating

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی روش تاریخ‌گذاری مبتنی بر مقایسۀ طیف مغناطیسی اشیا و آثار باستانی با محور مغناطیسی کرۀ زمین در زمان ساخت آن اشیا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ