ترجمه مقاله

تاریخ داده‌ها

data date, as-of date, time-now date

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تاریخی که در آن سامانۀ گزارش‌دهی پروژه وضعیت واقعی فعالیت‌ها را نشان می‌دهد
ترجمه مقاله