ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تابع مخاطره

risk function

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برای یک تابع تصمیم مشخص، امید ریاضی تابع زیان متناظر با مقادیر مختلف این تابع تصمیم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ