ترجمه مقاله

تابع مجموعه‏ای جمعی

additive set function, finitely additive set function

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یک تابع مجموعه‏ای که در آن مقدار تابع در اجتماعی متناهی از مجموعه‏های مجزا برابر با مجموع مقادیر تابع در هریک از آن مجموعه‏هاست
ترجمه مقاله