ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تابع زتای ریمان

Riemann zeta function

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرمولدار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ