ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی‌اوج‌کامشی

anorgasmia

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ناتوانی در رسیدن به اوج‌‌کامش حتی پس از تحریک کامل جنسی که سبب افسردگی می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ