ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بیش‌رأی‌ریزی

ballot-box stuffing, ballot stuffing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تقلب در رأی‌گیری از راه پرکردن صندوق با آرای غیرواقعی متـ . پرکردن صندوق
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما