ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیشینه‌زمین‌لرزة طراحی

maximum design earthquake, MDE, safety evaluationearthquake, SEE

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زمین‌لرزة عامل بیشینه‌جنبش زمین که در طراحی یا ارزیابی سازه‌ها در نظر گرفته می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ