ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیت‌افزایی

bit stuffing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افزودن بیت به قاب رقمی (digital frame) برای هم‌زمان‌سازی و واپایش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ