ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوژی

bogie 1, truck

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعه‏ای شامل چهار یا شش چرخ که به‌صورت جفت در زیر وسیلۀ نقلیۀ ریلی طویل نصب می‏شود و ازطریق لولایی مرکزی حرکت و انعطاف وسیلۀ نقلیۀ را در پیچ‌ها تسهیل می‏کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ