ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوژی کِشنده

tractive bogie, motored bogie

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بوژی موتورداری که چرخ‌-‌ محورهای آن هریک به‌تنهایی یا به‌طور مشترک ازطریق یک جعبه‌دنده به حرکت درمی‌آید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ