ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوژی موتوردار

powered bogie, motor bogie

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی بوژی که دارای نیروی محرک یا موتور است و معمولاً در قطارهای خودکِشَند به کار می‌رود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ