ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوم‏ساخته

ecofact

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هرگونه بقایای جانوری یا گیاهی یافت‏شده از یک محوطۀ باستانی که هیچ‏گونه تغییر ناشی از فنّاوری در آن وجود نداشته باشد، اما بر نوعی ارتباط فرهنگی دلالت ‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ