ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوم‏ساخته‏های معدنی

inorganic ecofacts

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هرگونه بوم‏ساخته‏ که فاقد منشأ زیست‏شناختی باشد، شامل خاک و مواد معدنی و نظایر آن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ