ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوم‏ساخته‏های آلی

organic ecofacts

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هرگونه بوم‏ساخته‏ با منشأ زیستی، مانند چوب و استخوان و عاج و گروه‌های گیاهی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ