ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوق دنده‌عقب

back-up alarm/ back up alarm, back-up horn, reversing warning signal, reversing bleeper

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در برخی از خودروها، بوقی ناپیوسته که در حالت دنده‌عقب برای هشدار دادن به عابران پیاده یا دیگر رانندگان به ‌صدا درمی‌آید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ