ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوش سر کوچک دسته‌پیستون

piston pin bushing,small end bushing,connecting rod small end bush

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بوشی که در محل اتصال سر کوچک دسته‌پیستون به انگشتی پیستون تعبیه می‌شود متـ . بوش سر کوچک شاتون، آستینۀ سر کوچک دسته‌پیستون، آستینۀ سر کوچک شاتون
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ