ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بوزون X

boson X

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← بوزون اَبَرسنگین
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما